banner
P5080863

Algemene Reisvoorwaarden Parsaban

Reizen in 2021 en corona, aanvullende voorwaarden voor boekingen m.i.v. 01-12-2020

We hopen, net als veel van onze reizigers, dat we in het jaar 2021 weer op reis kunnen.

Door recente hoopvolle berichten over aankomende vaccins durft Parsaban weer voorzichtig te denken aan het organiseren van veilige reizen in 2021.

Gelet hierop hebben we samen met onze leveranciers een constructie bedacht om het reizigers mogelijk te maken zich in te schrijven voor een reis in 2021 zonder dat dit voorlopig financiële consequenties heeft.

Dit betekent dat alle boekingen m.i.v. 01-12-2020 automatisch een voorlopige boeking betreffen.

Een voorlopige boeking houdt in dat er pas sprake is van een definitieve boeking als blijkt dat er een vaccin voorhanden is en/of er geen corona gerelateerde onmogelijkheden zijn om veilig te kunnen reizen.

U ontvangt pas een factuur als duidelijk is dat er geen sprake is van corona gerelateerde onmogelijkheden om veilig te kunnen reizen naar het betreffende gebied.

Uiterlijk 6 tot 4 weken vóór vertrekdatum of eerder stellen we aan de hand van de actuele situatie en het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse zaken vast of de voorlopige boeking als definitieve boeking kan worden aangemerkt. U ontvangt alleen in dat geval en op dat moment een nota voor de reis.

Mocht de reis uiteindelijk niet doorgaan en u reeds betalingen heeft gedaan, dan ontvangt u de reeds gedane betalingen terug op uw rekening binnen 14 dagen.

Indien u zelf de reis annuleert dan valt u onder de gebruikelijke annuleringsvoorwaarden van Parsaban. We raden u altijd aan een reis-en annuleringsverzekering af te sluiten.


Artikel 1 - totstandkoming van de overeenkomst-

1.1 Een reis kan schriftelijk of digitaal geboekt worden. Na ontvangst van de boeking zal binnen vijf dagen een bevestiging worden gezonden..

1.2 Een aanbod van de reisorganisatie is vrijblijvend. Het aanbod kan in voorkomende gevallen worden herroepen bij aanvaarding, of onmiddellijk daarna.

1.3 De reisorganisatie heeft een inspanningsverplichting de reis conform het gepubliceerde reisprogramma te laten verlopen. Kennelijke fouten, of vergissingen, of onvoorziene wijzigingen buiten de schuld van de reisorganisatie om, binden de reisorganisatie niet.

Artikel 2 – betaling-

2.1 De reiziger verbindt zich tot tijdige betaling over te gaan conform de bij boeking overeengekomen termijnen.

De gangbare termijnen zijn:
Bij boeking: aanbetaling van 25% van de reissom.

Zes Weken voor vertrek: restant van de reissom moet op de rekening van Parsaban zijn bijgeschreven.

Het exacte bedrag van de aanbetaling staat altijd op de factuur vermeld.

2.2 Bij niet tijdige betaling kan, echter in beginsel alleen na sommatie, de reisorganisatie de reisovereenkomst ontbinden. In dat geval is het gestelde onder ‘De annulering door de reiziger’ volledig van toepassing.

2.3 Indien de reiziger aannemelijk kan maken dat genoemde termijnen om verschoonbare redenen overschreden zijn, dan vervalt het gestelde in het hiervoor omschreven lid 2.2.

Artikel 3 – reissom-

3.1 De reissom van de gepubliceerde groepsreizen is gebaseerd op prijzen, koersen, belastingen, overheidsheffingen, etc. zoals die gelden op het moment dat het programma gepubliceerd wordt. Mochten zich onvoorziene feiten of omstandigheden voordoen die aanpassing van de reissom rechtvaardigen, dan worden zij de reiziger naar redelijkheid doorberekend.
Verhoging van meer dan 10% van de reissom geeft de reiziger recht op kosteloze annulering.

3.2 De reissommen van individuele reizen worden op aanvraag individueel in een offerte vastgelegd. Voorafgaand aan de boeking van een individuele reis wordt daarom altijd eerst een actuele offerte uitgebracht. De reis wordt geboekt voor de in de offerte genoemde reissom.

Artikel 4 - annulering door de reiziger -

4.1 Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

4.2 Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd:

Tot 56 dagen voor vertrek: 25% van de reissom per persoon;

Van 56 tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom;

Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 14e dag voor vertrek: 75% van de reissom;
 

Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de dag van vertrek of later: de volledige reissom.
 

Artikel 5 - annulering door Parsaban-

5.1 Parsaban heeft het recht om wegens onvoorziene gewichtige en buiten de schuld van de organisatie gelegen redenen de reisroute te wijzigen, of de reis in z'n geheel te annuleren. In dat geval zal in overleg met de reiziger getracht worden een passend alternatief te vinden, dan wel tot restitutie van de ontvangen gelden worden overgegaan.

5.2 Indien er feiten of omstandigheden zijn die na de boeking bij de reisorganisatie verontrustende twijfel oproepen over de psychische of lichamelijke gesteldheid van de reiziger is de reisorganisatie gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. De reisorganisatie heeft in dat geval de verplichting tot restitutie van de al dan niet reeds ontvangen gelden van de reiziger.

5.3 Wanneer een groepsreis het vereiste minimum aantal deelnemers niet behaalt, wordt uiterlijk vier weken voor vertrek de reis afgezegd. Parsaban retourneert in dat geval per omgaande de reeds betaalde reisgelden op de rekening van de klant.

5.4 In geval van het hiervoor genoemde lid 5.2 en 5.3 is de reisorganisatie niet aansprakelijk voor door de reiziger reeds gemaakte kosten, zoals visumkosten, verzekeringspremies of andere kosten met enig oorzakelijk verband.

Artikel 6 - verplichtingen van de reisorganisatie -

6.1 Parsaban is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Hieronder wordt mede verstaan de verwachtingen die de reisorganisatie in redelijkheid bij de reiziger heeft gewekt. Een en ander dient wel beoordeeld te worden aan de hand van de lokale situatie en het karakter van de reizen. Van de reiziger wordt verwacht dat hij zich hierover voorafgaand informeert.

6.2 Parsaban is niet aansprakelijk voor zaken die haar in redelijkheid niet kunnen worden toegerekend waaronder schades, molest, of feiten en omstandigheden waar reisverzekeringen onder normale omstandigheden dekking voor plegen te verschaffen.

6.3 In het geval Parsaban aansprakelijk wordt gesteld voor door de reiziger geleden schade bedraagt de vergoeding niet meer dan maximaal éénmaal de reissom.

6.4 De mogelijk te vorderen schadevergoeding bij alle vormen van opgelopen lichamelijk letsel, anders dan door de reisverzekering die de reiziger heeft afgesloten gedekt, bedraagt eveneens maximaal éénmaal de reissom.

6.5 Parsaban draagt geen verantwoordelijkheid in het geval de klant de reis geheel, of gedeeltelijk niet kan maken vanwege een gebrek aan of onvolledigheid van de juiste documenten. In dat geval kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van de reissom.

Artikel 7 - verplichtingen van de reiziger -

7.1 Van de reiziger wordt een goede lichamelijk en psychische conditie verwacht. Bij twijfel over de psychische en fysieke gesteldheid wordt de reiziger geacht hiervan voorafgaand aan de feitelijke boeking melding te maken.

7.2 De reiziger wordt geacht op een positieve wijze aan de reis en, bij groepsreizen, met een sociale opstelling binnen de groep, aan de reis deel te nemen. Mocht de kwaliteit van de reis door gedrag van een reiziger op een negatieve wijze worden beïnvloed, dan staat het de reisbegeleiding, c.q. de reisorganisatie vrij de deelnemer van verdere deelname van de reis uit te sluiten, zonder gehoudenheid van restitutie van de reisgelden. De beoordeling van genoemde situatie is aan de reisorganisatie, c.q. degene die haar vertegenwoordigt. Indien en voor zover de uitsluiting en de last aan de reiziger kunnen worden toegerekend, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor diens rekening komen.

7.3 De verplichting van de reisorganisatie om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen wordt zwaar belemmerd indien niet teruggevallen kan worden op de hulp van de bij de reisverzekering inbegrepen alarmcentrale. De reiziger is daarom verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten.

7.4 De reiziger zorgt tijdig voor een geldig reisdocument (paspoort), dat na terugkomst in Nederland nog tenminste 6 maanden geldig is. Bij de aanvraag van een nieuw reisdocument neemt de reiziger de termijnen in acht die in de uitgebreide reisbeschrijving zijn genoemd voor het verkrijgen van de visa voor een reis.

Artikel 8 - uitvoering van de reis -

8.1 Reisleiding: De cultuurhistorische groepsreizen van Parsaban worden begeleid door een reisleider met diepgaande kennis van geschiedenis, kunst en cultuur van het betreffende land.
Bij elke reis is aangegeven door wie de reis zal begeleid worden.
Onder onvoorziene omstandigheden zoals ziekte, overlijden zorgt Parsaban voor een deskundige vervanger.
Het vervangen van de reisleider is geen reden voor kosteloze annulering van de reis.

8.2 Eventuele klachten over de uitvoering van de reis die het niveau van aan- of opmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond duidelijk kenbaar te worden gemaakt bij de vertegenwoordiger van de reisorganisatie.

8.3 Als een klacht niet naar tevredenheid is opgelost kan de reiziger binnen uiterlijk twee weken na terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk en gemotiveerd bij de reisorganisatie kenbaar maken. Binnen uiterlijk één maand na ontvangst hiervan wordt hierop schriftelijk gereageerd.

8.4 Mocht de reiziger menen dat de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld en partijen samen niet in redelijkheid tot een juiste oplossing kunnen komen, dan kan de reiziger zich desgewenst tot uiterlijk drie maanden na afloop van de reis wenden tot de bevoegde rechter.